covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Шта је медијација?

Ко је медијатор ?
Медијатор није судија. Медијатор је трећа неутрална особа, која посредује између две стране у циљу решавања њиховог спорног односа. То могу бити судије, адвокати, универзитетски професори и други истакнути стручњаци из различитих области, у зависности од врсте спорног односа у коме посредују и ако су уписани у Регистар посредника.

Како се постаје медијатор ?

Медијатор је физичко лице које је независно, неутрално и непристрасно и које посредује између страна у спорном односу.
За обављање послова медијатора лице мора да испуњава следеће услове:
1. да је пословно способно;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да је завршило основну обуку за посредника;
4. да има високу стручну спрему;
5. да није осуђивано на безусловну казну затвора за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова посредника;
6. да има дозволу за посредовање;
7. да је уписано у Регистар посредника.