covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Интерни конкурс

Одлуку о спровођењу интерног конкурса можете погледати овде.

Решење о образовању комисије можете погледати овде.

Текст интерног огласа можете погледати овде.

Образац пријаве можете погледати овде.

Листу кандидата можете погледати овде.

Интерни конкурс

Одлуку о спровођењу интерног конкурса можете погледати овде.

Решење о образовању комисије можете погледати овде.

Текст интерног огласа можете погледати овде.

Листу питања за радно место судијски помоћник можете погледати овде.

Листу питања за радно место записничар можете погледати овде.

Образац пријаве можете погледати овде.

Списак кандидата за место записничар можете погледати овде.

Списак кандидата за место судијски сарадник можете погледати овде.

Списак кандидата за место виши судијски сарадник можете погледати овде.

Листу кандидата за место записничар можете погледати овде.

Листу кандидата за место судијски сарадник можете погледати овде.

Листу кандидата за место виши судијски сарадник можете погледати овде.

Интерни конкурс

Одлуку о спровођењу интерног конкурса можете погледати овде.

Решење о образовању комисије можете погледати овде.

Интерни конкурс можете погледати овде.

Образац пријаве можете погледати овде.

Списак кандидата можете погледати овде.

Листу кандидата можете погледати овде.

ОГЛАС - П бр. 109/16

ВИШИ СУД У НИШУ, судија Драган Крстић, у парници тужиоца Горана Спасића, из Великог Орашја, ул. Немањина бр. 37, Општина Велика Плана, кога заступа Драган Дозет, адвокат из Ниша, против тужених: Друштва за производњу, услуге и трговину „Алба“ ДОО Ниш, у Нишу, ул. Даничићева бр.1 и Привредног друштва за грађевинарство, трговину и услуге „Изградња Тодоровић“ ДОО Трговиште, у Трговишту, ул. Лењинова бр.2, чији је законски заступник Миодраг Илић, из Приштине, ул. Авалска бр.50, сада непознате адресе, ради проглашења извршења недопуштеним, вредност спора 7.392.310,00 динара, дана 18.04.2018.године, издаје

О Г Л А С

ПОСТАВЉА СЕ туженом Привредном друштву за грађевинарство, трговину и услуге „Изградња Тодоровић“ ДОО Трговиште, у Трговишту, ул. Лењинова бр.2, чији је законски заступник Миодраг Илић, из Приштине, ул. Авалска бр.50, сада непознате адресе, као привремени заступник адвокат Милош Видојковић из Ниша, ул. Ћирила и Методија бр.3, локал бр.9.

Привремени заступник ће у овој парници, вршити сва права и дужности законског заступника, све док се законски заступник туженика из ст. 1 овог решења, не појави пред судом, или пуномоћник истог, или док орган старатељства не постави туженику из ст. 1 овог решења стараоца.

Овај оглас објавити у Службеном гласнику Републике Србије, преко огласне табле овог суда и на интернет страници овог суда.

          ВИШИ СУД У НИШУ, дана 18.04.2018. године,      1П.бр.109/16

                                                                                                                  

                                         

                                                                                                                 Судија,

                                                                                                            Драган Крстић