covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Притужбе странака

-ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦА ПРИТУЖБЕ-

Притужбу суду може поднети странка или други учесник у поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји други утицај на ток и исход судског поступка
Притужба се  може поднети председнику суда пред којим се води поступак. Када странка поднесе притужбу, председник суда има обавезу да је размотри и о њеној основаности и предузетим мерама писмено обавести притужиоца у року од 15 дана од пријема притужбе.

У поступку разматрања поднете притужбе председник суда дужан је да притужбу достави на изјашњење судији на кога се односи и да о основаности притужбе и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

Председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или у одређеном делу, ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу.

Сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено.

Притужба у писаној форми треба да садржи податке који ће омогућити да се њена основаност испита, у њој јасно треба да буде означен број предмета на који се притужба односи, да се прецизно наведе разлог због кога се подносилац притужује, да притужба буде потписана пуним именом и презименом притужиоца и означена његова  тачна адреса становања како би суд могао притужиоцу да достави одговор.

Ако је притужба неразумљива,  председник суда ће наложити подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу.

Уколико се притужба подноси преко непосредно вишег суда (тј. Апелационог суда у Нишу или пак Врховног касационог суда у Београду, Високог савета судства или Министарства правде РС) , о основаности притужбе и предузетим мерама Председник Вишег суда у Нишу  обавештава и орган преко којег је притужба поднета.

Притужбе се подносе  у писаној или електронској форми, и то:

  • Суду на чији се рад притужујете (непосредно, поштом, електронском поштом);
  • Непосредно вишем суду у односу на суд на чији се рад притужујете;
  • Високом савету судства,
  • Министарству правде РС – Одељењу за надзор у правосудним органима.