covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Пријем странака

Пријем странака код председника Вишег суда у Нишу

Председник Вишег суда у Нишу прима странке сваке среде по претходно заказаним терминима, позивањем броја телефона 018/504-207.

Заказивање пријема странака врши се позивањем телефона 018/504-207.

ОБАВЕШТЕЊА О СТАЊУ ПРЕДМЕТА, РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА, ПРАВНА ПОМОЋ

Странке, њихови пуномоћници и друга лица која долазе у суд ради тражења обавештења, разгледања и преписивања списа, добијања потврда и сл., примаће се у радно време суда.

Странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица обавештавају се о стању предмета у писарници на основу података из уписника и списа. Обавештења ће се ограничити на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази.

Обавештења се могу давати и писмено или на други погодан начин, а кратка и хитна обавештења и телефоном, ако је то по природи ствари могуће. У холу судске зграде на ИНФО-ПУЛТУ, станке такође могу добијати одређене информације.

Обавештења о стању предмета, странкама и другим овлашћеним лицима ДАВАЋЕ Управитељ писарнице, Славица Маринковић у ПРОСТОРИЈИ БР. 76 (пријемна писарница).

      Странке могу да прегледају фотокопирају и преписују списе код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења.

      Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, односно умножавање подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником (образац бр.134, 135 и 136, које можете преузети овде

      Све информације везане за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, странке ће добијати у ПРОСТОРИЈИ БР. 76 ( пријемна писарница), од стране Управитеља писарнице, Славице Маринковић.

      Странке прегледају и преписују списе, под надзором управитеља писарнице ПРОСТОРИЈИ БР. 76.

  ПРАВНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

  Опште правне информације и почетан правни захтев ( о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног решавања спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке, по могућности остваривања права на бесплатну правну помоћ, као и о праву на обавезну одбрану) грађани, без обзира на њихово имовно стање, добијаће од стране судије Катарине Тонић , при чему ће се најпре обратити судијском сараднику Сунчици Цветковић и то заказивањем путем телефона 018/504-031.