covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Јавне набавке

ВИШИ СУД У НИШУ, председник суда Драгана Живадиновић, на основу чл.49 ст.2 Закона о јавним набавкма („Службени гласник РС“ бр.91/2019, у даљем тексту Закон), и чланова 3, 6 и 7 Судског пословника ("Сл.гласник PC", бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018. 78/2018, 43/2019 и 93/2019), дана 12.08.2021. године, доноси Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

На основу члана 22, став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС" број 106/2013), председника Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић донео је Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Виши суд у Нишу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

Назив

Документација

Рок за подношење понуда

ЈН 2б: Набавка услуге: Услуга претплате за 2023. годину

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Одлука о спровођењу набавке

 

ЈН 33: Набавка услуге: Претходни и периодични лекарски преглед запослених на радним местима са повећаним ризиком

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

10.11.2020. до 12:00

Набавка услуге: Ангажовање лица са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду за потребе Вишег суда у Нишу

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

28.10.2022. до 12:00

Набавка број 5: Набавка добра: Набавка потрошног материјала за одржавање зграде и инвентара

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

31.10.2022. до 12:00

Набавка број 15: Набавка услуге: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

28.10.2022. до 12:00

Набавка број 24: Набавка услуга — текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

13.10.2022. до 12:00

Набавка број 4: Набавка производа за чишћење

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

12.10.2022. до 12:00

Набавка број 3: Набавка горива за потребе службених аутомобила Вишег суда у Нишу

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Захтев за додатним објашњењем
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

26.09.2022. до 12:00

Продаја отпадног папира - број 2

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

01.07.2022. до 12:00

Продаја отпадног папира

Позив за подношење понуда
Захтев за додатним објашњењем
Одлука о обустави поступка

08.06.2022. до 12:00

Набавка број 2a: Претплата на приступ електронској бази прописа Indok

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

01.06.2022. до 12:00

Набавка број 2: Претплата на приступ електронској бази прописа Paragraf lex

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће 
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

30.05.2022. до 12:00
ЈН 22: Услуга редовног сервисирања службеног путничког аутомобила Вишег суда у Нишу

Позив за подношење понуда
Обавештење о додели наруџбенице

 
ЈН 0001: Набавка електричне енергије - отворени  поступак

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

04.04.2022. до 12:00

Набавка број 1: Набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

23.03.2022. до 12:00

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки на које се ЗЈН не примењује за 2022. годину
Одлука о усвајању плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује за 2022. годину
Одлука о усвајању измене плана јавних набавки на које се ЗЈН не примењује за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину
Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2022. годину

Измена Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
Измена бр .2 Плана набавки на које се ЗЈН не примењује

 

Набавка број 40: Набавка рачунара и скенера

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће

Уговор о набавци
Одлука о додели Уговора
Обавештење о додели Уговора

13.12.2021. до 12:00

Набавка број 8: Набавка горива за потребе службених аутомобила Вишег суда у Нишу

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Измена услова за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

30.09.2021. до 12:00
04.10.2021. до 12:00

Набавка број 26: Редовно годишње сервисирање централног система климатизације

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

06.08.2021. до 12:00

Набавка број 25: Услуге поправке и одржавања клима уређаја

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

30.07.2021. до 12:00

Продаја отпадног папира

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

23.06.2021. до 12:00

Набавка број 28: Услуге текућих поправки и одржавања опреме за јавну безбедност и контрола и мерење електроинсталација

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Захтев за додатним појашњењем
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

21.06.2021. до 12:00

Набавка број 24-II: Услуге поправке и одржавања рачунарске и канцеларијске опреме

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

18.06.2021. до 12:00

Набавка број 21: Услуге  сервисирања, одржавања и поправке аутомобила

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

19.05.2021. до 12:00

Набавка број 24: Услуге поправке и одржавања рачунарске и канцеларијске опреме

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

18.05.2021. до 12:00

Набавка број 7: Претплата на приступ електронској бази прописа Paragraf lex

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

12.05.2021. до 12:00

Набавка број 43: Набавка услуге: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

06.05.2021. до 12:00

Набавка број 11: Набавка потрошног материјала за потребе ИТ службе

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за достављање понуда
Одлука о додели наруџбенице
Обавештење о додели наруџбенице

26.04.2021. до 12:00

Набавка број 10: Набавка потрошног материјала за одржавање зграде и инвентара

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће у поступку набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

15.04.2021. до 12:00

Набавка број 1: Набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће у поступку набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

30.03.2021. до 12:00

Набавка број 9: Набавка производа за чишћење

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Услови за учешће у поступку набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

26.03.2021. до 12:00

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује
Измена бр.1 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује
Измена бр.2-4 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује
Измена бр.5 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује
Измена бр.6 плана јавних набавки за 2021. годину на које се ЗЈН не примењује
План јавних набавки за 2021. годину

 

ЈН 2.2.23: Набавка услуге сервисирања, поправке и замене делова на тракастим завесама и венецијанерима

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели наруџбенице

07.12.2020. до 12:00

ЈН 2.1.19 II: Набавка ваздушне завесе

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.11.2020. до 12:00

ЈН 2.1.20: Набавка батерија за УПС уређај "Smart RT 8000VA rack tower"

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одговор на питања потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора

23.11.2020. до 12:00

ЈН 2.1.1: Набавка радне обуће и одеће

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели наруџбенице
Обавештење о закљученом уговору

20.11.2020. до 12:00

ЈН 2.1.19: Набавка ваздушне завесе

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

19.11.2020. до 12:00

ЈН 2.1.10: Набавка 3 заставе РС

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

10.11.2020. до 12:00

ЈН 2.1.18: Набавка 7 зидних држача за ТВ и други потрошни материјал

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели наруџбенице
Обавештење о закљученом уговору

02.11.2020. до 12:00

ЈН 2.2.11: Набавка услуге: Претходни и периодични лекарски преглед запослених на радним местима са повећаним ризиком

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 12 ст. 1 тач. 11 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26.10.2020. до 12:00

ЈН 2.1.2: Набавка моторног безоловног евро премијум бензина БМБ 95 путем дебитних картица

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 27 ст. 1 тач. 1 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.09.2020. до 12:00

ЈН 2.1.16: Набавка DVR уређаја и сигурносних камера

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.07.2020. до 12:00

ЈН 2.1.17: Набавка клима уређаја

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.07.2020. до 12:00

ЈН 2.2.22: Услуге сервисирања централног система климатизације

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

17.06.2020. до 12:00

ЈН 2.2.20 - I: Услуге поправки, сервисирања и одржавања клима уређаја и сплит система

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.06.2020. до 12:00

ЈН 2.2.20 - I: Услуге поправки, сервисирања и одржавања клима уређаја и сплит система

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.06.2020. до 12:00

Јавни позив за продају отпадног папира

Јавни позив
Одлука о додели уговора

12.06.2020. до 12:00

ЈН 2.2.21: Услуге прегледа, сервисирања и функционалног испитивања ватрогасне опреме и громобрана

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Образац 2 - измењен
Измена документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020. до 12:00

ЈН 1.2.1: Претплата на приступ електронској бази прописа Paragraf lex

преговарачки поступак без објављивања позива
ЗЈН - чл. 36 ст. 1 тачка 2

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Мишљење Управе за ЈН
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора образац

04.06.2020. до 12:00

ЈН 2.2.20: Услуге поправки, сервисирања и одржавања клима уређаја и сплит система

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука и обавештење о обустави поступка

29.05.2020. до 12:00

ЈН 2.2.19: Услуге поправки и одржавања канцеларијске опреме

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

25.05.2020. до 12:00

ЈН 2.2.18 - II: Услуге поправки, сервисирања и одржавања аутомобила

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.05.2020. до 12:00

ЈН 1.1.1/2020: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

08.06.2020. до 12:00

Јавни позив за продају електронског отпада

Јавни позив
Списак и образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

08.05.2020. до 12:00

ЈН 2.2.18 - I: Услуге поправки, сервисирања и одржавања аутомобила

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

26.03.2020. до 12:00

ЈН 2.1.4: Набавка потрошног материјала за одржавање зграде и инвентара

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партијa 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

17.03.2020. до 12:00

ЈН 2.1.3: Набавка производа за чишћење

набавка на коју се ЗЈН не примењује - чл. 39 ст. 2 ЗЈН

Услови за учешће
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13.03.2020. до 12:00

Јавни позив за продају електронског отпада

Услови за учешће
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

06.03.2020. до 12:00

ЈН 1.1.2/2020: Набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3

05.03.2020. до 12:00
09.03.2020. до 12:00

ЈН 2.2.18: Набавка услуге - Поправка, сервисирање и одржавање аутомобила

Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

03.03.2020. до 12:00

План и преглед јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки
Преглед јавних набавки за 2020. год
Измена плана јавних набавки бр.1
Измена плана јавних набавки бр.2

 

ЈН 1.1.3/2019: Набавка канцеларијског потрошног материјала и тонера за потребе Вишег суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партијa 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2

27.11.2019. до 12:00

ЈН 1.3.1/2019: Молерско-фарбарски радови

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.08.2019 до 12:00
ЈН 1.1.1/2019: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

14.06.2019. до 12:00

ЈН 2.2.7/2019: Набавка услуге - Сервисирање централног система климатизације

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.05.2019. до 12:00

ЈН 2.2.5/2019: Aнгажовање лица са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду, процену ризика и опасности за потребе Вишег суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

04.03.2019. до 13:00

ЈН 2.2.1/2019: Израда пројектне документације за озакоњење реконструисаног таванског простора у згради Палате правде у Нишу

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.02.2019. до 12:00

ЈН 1.1.2/2019: Набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање заинтересованог лица
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

21.02.2019. до 12:00

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки
Измена плана јавних набавки бр.1
Измена плана јавних набавки бр.2

 
ЈН 1.1.4/2018: Набавка тонера за потребе Вишег суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

28.11.2018 до 12:00
ЈН 1.1.3/2018: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.09.2018 до 12:00
ЈН 1.3.1/2018: Молерско-фарбарски радови

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питања потенцијалног понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19.07.2018 до 12:00
ЈН 1.1.2/2018: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закњученом уговору

16.06.2018. до 12:00

ЈН 1.1.1/2018: Набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одговор на питање потенцијалног понуђача
Одговор II на питање потенцијалног понуђача
Одговор III на питање потенцијалног понуђача
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - партија 1
Обавештење о закљученом уговору - партија 2
Обавештење о закљученом уговору - партија 3
Обавештење о закљученом уговору - партија 4

19.02.2018. до 12:00

ЈН 02/2017: Набавка рачунара и рачунарске опреме Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
06.11.2017. до 13:00

ЈН 1.1.2/2017: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора

21.06.2017. до 12:00

ЈН 1.1/2017: Набавка канцеларијског потрошног материјала и тонера за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Обавештење
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора

20.02.2017. до 12:00

ЈН 1.2/2016: Набавка електричне енергије

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора

19.05.2016. до 12:00

ЈН 1.1/2016: Набавка канцеларијског потрошног материјала за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

15.03.2016. до 12:00

ЈН 01/2016: Избор добављача моторног безоловног евро премијум бензина БМБ 95 за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација

10.02.2016. до 12:00

ЈН 07/2015: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16.11.2015. до 13:00

ЈН 06/2015: Извођење занатских радова на реконструкцији и репарацији дела паркета и столарије

Јавни позив
Конкурсна документација
Појашњење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

10.08.2015. до 10:00

ЈН 05/2015: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавни позив
Конкурсна документација
Допуна
Допуна конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка

20.05.2015. до 13:00

ЈН 04/2015: Избор снабдевача електричном енергијом на ниском напону

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.04.2015. до 12:00

ЈН 03/2015: Набавка канцеларијског материјала за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Oбавештење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

13.03.2015. до 12:00

ЈН 02/2015: Пружање услуга поправке и одржавања рач. опреме и перифер. уређаја као и репарације и пуњења тонер касета за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Oбавештење о измени конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Oбавештење о II измени конкурсне документације
II измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора

19.02.2015. до 12:00

ЈН 01/2015: Набавка канцеларијског материјала за годишње потребе суда

Јавни позив
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

18.02.2015. до 12:00

Архива

Архива јавних набавки