covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Решење о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Вишем суду у Нишу

На основу члана 81. Закона о буџетском систему РС („Сл.гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 10., 11., 12. и 13. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС” бр.89/2019) и на основу члана 6. став 3. и члана 7. Судског пословника („Сл.гласник РС” бр.110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016 и 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 и 93/2019), председник Вишег суда у Нишу Драгана Живадиновић, доноси

РЕШЕЊЕ

o измени Решења о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Вишем суду у Нишу и именовању руководиоца Радном групом

Текст Решења можете погледати ОВДЕ.

ОГЛАС о постављању привременог заступника

ВИШИ СУД У НИШУ, судија Ана Лукић Видојковић, као судија појединац, у парничном поступку по тужби тужиоца Борислава Јовановића из Параћина, Мајора Марка 48, ЈМБГ 040199972326, чији је пуномоћник адвокат Анђела Васић из Београда, Војвода Миленка 1, против туженог Александра Миљковића са пријављеним пребивалиштем у Нишу, Требињска 33, ЈМБГ 1811983730037, ради утврђења раскида споразума и исплате, вредност предмета спора 55.000,00 евра, донео је дана 02.09.2020. године, решење којим је поставио туженом Александру Миљковићу привременог заступника адвоката Снежану Ђорђевић Топличевић из Ниша, Наде Томић 4, на основу члана 81 став 2 тачка 4 Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011, 49/2013 - одлука Уставног суда, 74/2013 - одлука Уставног суда, 55/2014, 87/2018 и 18/2020), јер је стварно пребивалиште и боравиште туженог непознато, тужени нема пуномоћника, а привремени заступник ће предузимати све парничне радње у поступку, све док се тужени Александар Миљковић илињегов пуномоћник, не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

                                   

                                                                                                                       СУДИЈА

                                                                                                            Ана Лукић Видојковић

           

 

Превентивне мере за спречавање ширења болести Covid 19План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19
 
 пдф пдф доцументУпутство за одржавање хигијене просторија и дезинфекције у Вишем суду у Нишу
  пдф пдф доцумент

Правила понашања

На основу одредбе чл. 52. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др.закон, 78/2011- др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015- др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - одлука УС), чл. 7. и чл. 8. Судског пословника (Сл. Гласник РС“, бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104,2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 43/2019 и 93/2019), Закључка Високог савета судства бр. 021-05-46/2020-01 од 07.05.2020. године, председник Вишег суда у Нишу, доноси

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У ЗГРАДИ ВИШЕГ СУДА У НИШУ РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ У ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ВИШЕГ И ОСНОВНОГ СУДА У НИШУ СА ГРАДОМ НИШОМ И ЈКП МЕДИЈАНОМ НИШ

Виши и Основни суд у Нишу су дана 30.09.2019. године, у Градској кући потписали Протокол о сарадњи о решавању спорова медијацијом, са Градом Нишом, ради решавања спорова медијацијом по тужбама грађана за накнаду штете због уједа паса луталица и накнаду за фактичко експроприсано земљиште, као и са ЈКП Медијаном Ниш, ради решавања спорова медијацијом по тужбама грађана за накнаду штете због уједа паса луталица.

Потписани протоколи немају обавезујући карактер, али дају могућност странама у спору да покушају да спор реше путем медијације, у предметима у којима тужени Град Ниш или ЈКП Медијана не оспоравају основаност тужбеног захтева. Циљ закључења ових протокола јесте брже и ефикасније решавање спора, а што за последицу има и велику уштеду трошкова и што представља основни бенефит како за грађане, тако и за Град Ниш и ЈКП Медијану.