covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Акти суда

На основу одредби чл. 16. Закона о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“ број 128/14) и на основу Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених ( „Сл.гласник РС“ број 49/2015) председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, доноси

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ

Целокупни текст правилника можете преузети овде


На основу одредби чл. 52 Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“ број 116/108, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15 и 106/15) и чл. 7 Судског пословника ( „Сл.гласник РС“ број 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15 и 113/15) председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, доноси

ПРАВИЛНИК О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ (АНОНИМИЗАЦИЈИ) ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА

Целокупни текст правилника можете преузети овде


На основу члана 52. ст. 1. и 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11,78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16), члана 6. Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда („Службени гласник РС“, бр.37/10, 51/14, 41/16 и 62/16), чл. 39- 42. 3акона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11, 67/13, 112/13 и 8/15) члана 3. став 4. Закона о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 32/14, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), тачке 4.5. Етичког кодекса Високог савета судства („Службени гласник РС“, број 26/16) и члана 25. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), ВФ председника Вишег суда у Нишу Зоран Крстић доноси

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА, ПРИМАЊУ ПОКЛОНА И РЕГУЛИСАЊУ ЕТИКЕ И ЛИЧНОГ ИНТЕГРИТЕТА У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ

Целокупни текст правилника можете преузети овде