covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Правилник о заштити података о личности

На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС", број 87/2018), Правилника о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности („Службени гласник РС", број 40/2019), Правилника о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о повреди података о личности („Службени гласник РС", број 40/2019), Правилника о обрасцу притужбе („Службени гласник РС", број 40/2019), Одлуке о листи вр ста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС", број 45/2019), у складу са одредбама члана 83. Закона о раду („Службени гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), као и на основу одредбе члана 52. Закона о уређењу судова („Сл. Гласник РС" бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/2011-др. Закон 78/2011-др.закон, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15-др. Закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018- одлука УС, 87/2018 и 88/2018-одлука УС), чланова 6 и 7 Судског пословника ("Службени гласник РС", бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр, 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 и 93/2019), председник Вишег суда у Нишу, судија Драгана Живадиновић, дана 08.02.2021. године доноси:

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ