covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Билтен судске праксе

 

Издвајамо:

 

Облигациони односи


- Накнада штете -

 

У првостепеном поступку утврдено је да је тужилац био на одслужењу војног рока и то од 17.9.1986. до 24.8.1987.год.када је отпуштен из Војске као неспособан за војну службу. Тужилац је имао повреду десног ока 1979.год. и приликом регрутовања је оцењен као ограницено способан због кратковидости ока и упуцен на одслужење војног рока. У Војсци је обављао послове телепринтеристе и стекао И, ИИ, и ИИИ класу и одговарајуце награде и признања. На основу налаза Судско – медицинског одбора Медицинског факултета у нишу утврдено је да су напори тужиоца због врсте посла убразали компликације на десном оку и да су могле бити избегнуте посебним режимом рада и живота. Тужилац је два пута оперисан на десном оку због рада условима са недовољно светлости, затим вежбање за такмицења, под нароцито тешким условима, посебно ноцу без потребог одмора због цега је био и оперисан и на крају је и изгубио потпуно вид на десном оку.


Вештачењем је утврдено да треба досудити укупан износ ренте од 1.313,416 дин, а у будуће ренту у износу од 7.592,00, која одговара заради правног биротехничара. Суд је ове износе умањио за износ који тужилац прима по основу инвалидитета. Код тужилаца је утврдена умањена радна способност у степену од 30% због губитка вида на десном оку, а проглашен је ирнодопским војним инвалидом ВИИ групе са 50% инвалидитета.

Према овко утврденом цињеницном стању које се ревизијом не може побијати, правилно су нижестепени судови применили материјално право када су усвојили тужбени захтев тужиоца.

Наиме, одговорност тужене произилази из цл. 172. ст.1. ЗОО којим је прописано да правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује трецем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција. Одредбом цл. 195. ст. 2. ЗОО прописано је да ако повредени због потпуне или делимицне неспособности за рад губи зараду или су му потребе трајно повецане, или су му могуцности његовог даљег развијања и напредовања уништени или смањени, одговорно лице дужно је плацати повреденом одредену новцану ренту или накнаду за ту штету. Накнада штете због умањења радне способости се по правилу досудује у виду месецне ренте. Равномерност у исплатама ренте штити интересе оштеценог јер му омогуцава да своје потребе свакодневно намирује. У конкретном слуцају утврдено је да су напори тужоца на одслужењу војног рока изазвали убрзање и настајање компликација на десном оку тужиоца, тако да постоји узроцна веза измеду служења војног рока и штете коју је тужилац претпео.

Пресуда ВСС Рев.3257/04 од 1.12.2004.год.