covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Кућни ред

Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

Кућним редом утврђују се обавезе лица која користе просторије суда или се у њима повремено задржавају. Са кућним редом упознају се судије и судско особље, а извод из кућног реда који се односи на грађане истиче се на видном месту у суду и на други погодан начин.

Кућни ред прописује председник ако је у истој згради смештено више правосудних или државних органа, кућни ред прописује председник вишег суда, а ако су у згради смештени судови истог ранга, председници судова споразумно прописују кућни ред.

Виши суд у Нишу налази се у згради Палате правде, у којој је смештено више правосудних органа (поред Вишег суда смештени су и Основни суд, Више јавно тужилаштво и Основно јавно тужилаштво) па кућни ред за овај суд доноси председник Вишег суда у Нишу.

Судије, судије поротници, судско особље и правосудна стража дужни су да се према странкама и лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих радњи у току судског поступка, односе тако да поштују достојанство њиховеличности.

Извод из кућног реда који се односи на грађане
Судски ходници користе се као чекаонице  за учеснике у поступку и грађане који присуствују јавним суђењима.
У судским ходницима забрањује се пушење.
У просторијама у којима се врши пријем странака улаз је слободан.
У судницама и службеним просторијама у којима није дозвољен улаз странкама, странке и друга лица могу ући само на позив суда или другог правосудног органа.
 Забрањен је улаз у судску зграду непристојно одевеним лицима ( у шорцевима, кратким панталонама и папучама).

Учесници у поступку и лица која бораве у судској згради дужна су да не ремете рад суда.
Забрањује се гласни говор у судским ходницима, стварање буке, боравак пијаних и лица под наркотицима.
Правосудни стражар овлашћен је да утврди идентитет и разлоге доласка у судску зграду свих лица., да по потреби претресе лице и ствари и забрани улазак у зграду са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава, удаљи из зграде лице које омета ред и мир и да другим радњама штити лица и имовину, да употреби физичку силу и гумену палицу, а ватрeно оружје само ако друкчије на може да заштити људcи живот или одбије напад на зграду.