covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Надлежност Вишег суда

Надлежност и подручје Вишег суда у Нишу уређени су Законом о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“ број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018, 87/2018 i 88/2018), Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције („Службени гласник Републике Србије“ број 94/2016 и 87/2018), Законом о преузимању надлежности војних судова, војних тужилаштава и војног правобранилаштва („Службени гласник Републике Србије“ број 137/2004), Законом о извршењу кривичних санкција („Службени гласник Републике Србије“ број 55/2014 и 35/2019), Законом о спречавању насиља у породици („Службени гласник Републике Србије“ број 94/2016), Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2020) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник Републике Србије“ број 101/2013).

 

ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У НИШУ

Виши суд у Нишу основан је за подручје Основног суда у Алексинцу и Основног суда у Нишу. Његово подручје, поред града Ниша, обухвата и општине Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг, Алексинац, Ражањ и Сокобања.

Подручје Вишег суда у Нишу у односу на кривична дела из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције и у односу на поступак за утврђење чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта проширено је и обухвата подручје Апелационог суда у Нишу, односно не само подручје Вишег суда у Нишу, већ и подручје Вишег суда у Врању, Вишег суда у Зајечару, Вишег суда у Неготину, Вишег суда у Лесковцу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у Пироту.

 

НАДЛЕЖНОСТ ВИШЕГ СУДА У НИШУ

Виши суд у Нишу, сагласно одредбама законских прописа, поступа у кривичној и грађанској материји.

 

- КРИВИЧНА МАТЕРИЈА -

У првом степену у кривичној материји Виши суд у Нишу:

1) суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година;

2) суди за кривична дела: против човечности и других добара заштићених међународним правом, против Војске Србије; одавање државне тајне; одавање службене тајне; кривично дело прописано законом који уређује тајност података; позивање на насилну промену уставног уређења; изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости; повреда територијалног суверенитета; удруживање ради противуставне делатности; повреда угледа Републике Србије; повреда угледа стране државе или међународне организације; прање новца; кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја; убиство на мах; силовање; обљуба над немоћним лицем; обљуба злоупотребом положаја; отмица; трговина малолетним лицима ради усвојења; насилничко понашање на спортској приредби и јавном скупу; примање мита; злоупотреба положаја одговорног лица (члан 234. став 3. Кривичног законика); и кривична дела за која је посебним законом утврђена надлежност вишег суда; злоупотреба у јавним набавкама (члан 234а став 3. Кривичног законика);

3) суди за кривична дела из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције:

кривична дела против привреде (чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, члана 235. став 4, чл. 236. и 245. Кривичног законика);

кривична дела против службене дужности (чл. 359. и чл. 361. до 368. Кривичног законика);

кривично дело давање и примање мита у вези са гласањем (члан 156. Кривичног законика);

кривична дела против државних органа (члан 322. ст. 3. и 4. и члан 323. ст. 3. и 4. Кривичног законика) и кривична дела против правосуђа (чл. 333. и 335, члан 336. ст. 1, 2. и 4. и чл. 336б, 337. и 339. Кривичног законика), ако су извршена у вези са претходно наведеним кривичним делима;

4) суди у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела;

5) одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

6) води поступак за изручење окривљених и осуђених лица;

7) пружа међународну правну помоћ у поступцима за кривична дела из своје надлежности;

8) извршава кривичну пресуду иностраног суда;

9) одлучује о заштити права притвореника, осуђеника, лица којем је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана или обавезног лечења алкохоличара када се спроводи у заводу, надзире законитост у поступку извршења кривичних санкција и обезбеђује равноправност и једнакост ових лица пред законом;

10) одлучује о заштити права по притужби притвореника и захтеву за судску заштиту осуђеника, лица којем је изречена мера обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана или обавезног лечења алкохоличара када се спроводи у заводу;

11) одлучује о молби осуђеног за извршење казне затвора у просторијама у којима станује.

У другом степену у кривичној материји Виши суд у Нишу одлучује о:

1) жалбама на одлуке Основног суда у Нишу и Основног суда у Алексинцу о мерама за обезбеђење присуства окривљеног;

2) жалбама на одлуке Основног суда у Нишу и Основног суда у Алексинцу за кривична дела за које је прописана новчана казна и казна затвора до пет година;

3) жалбама против одлука управника завода или директора Управе за извршење кривичних санкција ради заштите права осуђеника.

 

- ГРАЂАНСКА МАТЕРИЈА -

У првом степену, у грађанској материји, Виши суд у Нишу

1) одлучује о захтевима за рехабилитацију;

2) суди у грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије;

3) суди у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства;

4) суди у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду;

5) суди у споровима поводом штрајка;

6) суди у споровима поводом колективних уговора ако спор није решен пред арбитражом;

7) суди у споровима поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд;

8) суди у споровима поводом матичне евиденције;

9) суди у споровима поводом избора и разрешења органа правних лица ако није надлежан други суд;

10) води поступак у коме се утврђују чињенице о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта;

11) одлучује о признању и извршењу страних судских и арбитражних одлука ако није надлежан други суд.

У другом степену, у грађанској материји, Виши суд у Нишу одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у Нишу и Основног суда у Алексинцу и то:

1) на решења у грађанскоправним споровима;

2) на пресуде у споровима мале вредности;

3) у извршним поступцима и поступцима обезбеђења;

4) у ванпарничним поступцима;

5) којим је одлучено о предлогу за продужење хитне мере из Закона о спречавању насиља у породици.

Поред ових надлежности, Виши суд у Нишу одлучује о сукобу надлежности Основног суда у Нишу и Основног суда у Алексинцу, обезбеђује и пружа помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и врши друге послове одређене законом.