covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Судска одељења

У Вишем суду у Нишу постоји пет судских одељења:

I Грађанско одељење;
II Кривично одељење;
III Посебно одељење за сузбијање корупције;
IV Одељење судске праксе;
V Одељење за заштиту права за суђење у разумном року.

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Грађанско одељење Вишег суда у Нишу организовано је кроз првостепени парнични поступак, првостепени ванпарнични поступак и другостепене грађанске поступке.
Председник Грађанског одељења је судија Јелена Игњатовић Пејчић.
Заменик председника Грађанског одељења је судија Небојша Жикић.

 Првостепени парнични поступак
- Општа парница -

У предметима опште парнице ("П") у 2022. години поступају:
1. судија Тања Митровић - судија појединац;
2. судија Драгана Савић - судија појединац;
3. судија Ана Лукић Видојковић - судија појединац;
4. судија Иван Соколовић - судија појединац;
5. судија Милена Симоновић - судија појединац;
6. судија Љиљана Марјановић Андрић - судија појединац.

 - Радни спорови -

 У радним споровима ("П1") у 2022. години поступају:
1. судија Тања Митровић - судија појединац;
2. судија Драгана Савић - судија појединац;
3. судија Ана Лукић Видојковић - судија појединац;
4. судија Иван Соколовић - судија појединац;
5. судија Милена Симоновић - судија појединац;
6. судија Љиљана Марјановић Андрић - судија појединац.

 - Породични спорови -

 У породичним споровима ("П2") у 2022. години поступају:
1. судија Тања Митровић - председник већа;
2. судија Драгана Савић - председник већа;
3. судија Ана Лукић Видојковић - председник већа;
4. судија Милена Симоновић - судија појединац;
5. судија Љиљана Марјановић Андрић - судија појединац.

 - Поступци у вези са узбуњивањем -

 У предметима заштите у вези са узбуњивањем ("П-уз", "Ппр-уз") у 2022. години поступају:
1. судија Тања Митровић - судија појединац;
2. судија Драгана Савић - судија појединац;
3. судија Ана Лукић Видојковић - судија појединац;
4. судија Милена Симоновић - судија појединац;
5. судија Љиљана Марјановић Андрић - судија појединац.

 Првостепени ванпарнични поступак
- Предмети рехабилитације -

 У предметима захтева за рехабилитацију у смислу Закона о рехабилитацији ("Рех") у 2022. години поступају:
1. судија Снежана Милићевић - судија појединац;
2. судија Мира Стефанова - судија појединац.

 - Признање и извршење страних судских и арбитражних одлука -

 У 2022. години у предметима по предлогу за признање и извршење страних судских и арбитражних одлука ("Р") поступају:
1. судија Нела Алексић - судија појединац;
2. судија Снежана Милићевић - судија појединац.

 - Поступци за утврђивање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта -

 У 2022. години у ванпарничном поступку прописаном Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији поступају:
1. судија Тања Митровић - судија појединац;
2. судија Снежана Милићевић - судија појединац;
3. судија Катарина Тонић - судија појединац;
4. судија Мира Стефанова - судија појединац.

 Другостепени грађански поступци

 У другостепеној грађанској материји у Грађанском одељењу ("Гж","Гж1","Гж2","Гжи",...) поступаће четири већа:

- I веће -


1. судија Небојша Жикић- председник већа;
2. судија Јелена Игњатовић Пејчић - члан већа;
3. судија Јелена Павловић - члан већа.

 - II веће -


1. судија Снежана Милићевић - председник већа;
2. судија Олгица Паповић - члан већа;
3. судија Драгана Савић - члан већа.

 - III веће -


1. судија Мира Стефанова - председник већа;
2. судија Ана Лукић Видојковић - члан већа;
3. судија Тања Митровић - члан већа.

- IV веће -


1. судија Нела Алексић - председник већа;
2. судија Катарина Тонић - члан већа;
3. судија Миљан Петровић - члан већа.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Кривично одељење Вишег суда у Нишу организовано је кроз претходни поступак, првостепени кривични поступак, другостепени кривични поступак, кривични поступак према малолетним учиниоцима кривичних дела и судију за извршење кривичних санкција.
Председник Кривичног одељења је судија Тамара Савић.
Заменик председника Кривичног одељења је судија Бојан Вујачић.

 Претходни поступак

У оквиру реферата претходног кривичног поступка ("КПП","КППр",...) у 2022. години поступа:
1. судија Милица Грујић - судија за претходни поступак;
2. судија Александар Теодосић - судија за претходни поступак (у случају одсутности судије Милице Грујић).

 Првостепени кривични поступак
- Главни претрес -

Као председници већа у првостепеном кривичном поступку у 2022. години поступају:
1. судија Мирко Драшковић - председник већа;
2. судија Александра Мојашевић Крстић - председник већа;
3. судија Горан Спасић - председник већа;
4. судија Мишко Радивојевић - председник већа

 - Веће из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку -

 У Вишем суду у Нишу организовано је једно веће из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку ("Кв", Ванрасправно, Ванпретресно веће):
1. судија Драгана Живадиновић - председник већа - судија известилац;
2. судија Бојан Вујачић - заменик председника већа - судија известилац;
3. судија Небојша Жикић - члан већа- судија известилац;
4. судија Тамара Савић - члан већа- судија известилац;
5. судија Јелена Миладиновић - члан већа - судија известилац;
4. судија Мишко Радивојевић - председник већа- судија известилац.

 Другостепени кривични поступак
- Жалбе против пресуда основних судова -

 У Вишем суду у Нишу организовано је једно веће за одлучивање о жалбама против пресуда основних судова у кривичном поступку ("Кж1" веће):
1. судија Драгана Живадиновић - председник већа - судија известилац;
2. судија Бојан Вујачић - заменик председника већа - судија известилац;
3. судија Небојша Жикић - члан већа - судија известилац;
4. судија Тамара Савић - члан већа - судија известилац;
5. судија Мишко Радивојевић - члан већа - судија известилац.

- Жалбе против решења основних судова -

 У Вишем суду у Нишу организовано је једно веће за одлучивање о жалбама против решења основних судова у кривичном поступку ("Кж2" веће):
1. судија Драгана Живадиновић - председник већа - судија известилац;
2. судија Бојан Вујачић - заменик председника већа - судија известилац;
3. судија Небојша Жикић - члан већа - судија известилац;
4. судија Тамара Савић - члан већа - судија известилац;
5. судија Јелена Миладиновић - члан већа - судија известилац;
6. судија Мишко Радивојевић - члан већа - судија известилац.

- Жалбе против одлука о предлогу за продужење
хитне мере за заштиту од насиља у породици -

 У Вишем суду у Нишу организовано је једно веће за одлучивање о жалбама против решења основних судова у поступку за заштиту од насиља у породици ("Нпж" веће):
1. судија Бојан Вујачић - председник већа - судија известилац;
2. судија Небојша Жикић - заменик председника већа - судија известилац;
3. судија Јелена Миладиновић - члан већа - судија известилац;
4. судија Мишко Радивојевић - члан већа - судија известилац.

 Кривични поступак према малолетницима
- Припремни поступак -

 У 2022. години у припремном поступку према малолетницима у смислу Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица поступа:
1. судија Милица Грујић - судија за малолетнике;
2. судија Александар Теодосић - судија за малолетнике (у случају одсутности судије Милице Грујић).

 - Главни поступак -

 У главном поступку према малолетницима, на седницама већа и главним претресима, у смислу Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица поступају:
1. судија Александар Теодосић - председник већа за малолетнике;
2. судија Иван Богдановић - председник већа за малолетнике.

 - Ванпретресно веће за малолетнике -

 У Вишем суду у Нишу организовано је једно ванпретресно веће за малолетнике ("Квм" веће):
1. судија Александар Теодосић - председник већа за малолетнике - судија известилац;
2. судија Иван Богдановић - заменик председника већа за малолетнике - судија известилац;
3. судија Александра Мојашевић Крстић - члан већа - судија известилац;
4. судија Јелена Миладиновић - члан већа - судија известилац.

 - Судија за извршење кривичних санкција -

 Као судија за извршење кривичних санкција у смислу одредаба Закона о извршењу кривичних санкција распоређен је:
1. судија Иван Богдановић - судија за извршење кривичних санкција.

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу основано је 01.03.2018. године ступањем на снагу Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Организовано је кроз претходни поступак и првостепени кривични поступак.
Председник Посебног одељења за сузбијање корупције је судија Тамара Савић.
Заменик председника Посебног одељења за сузбијање корупције је судија Бојан Вујачић.

 Претходни поступак

У предметима из реферата претходног поступка Посебног одељења у току 2022. године поступа:
1. судија Јелена Миладиновић - судија за претходни поступак;
2. судија Александра Мојашевић Крстић - судија за претходни поступак (у случају одсутности судије Јелене Миладиновић).

 Првостепени кривични поступак
- Главни претрес -

Као председници већа - судије поједници у првостепеном кривичном поступку у Посебном одељењу у 2022. години поступају:
1. судија Александар Теодосић - председник већа - судија појединац;
2. судија Александра Мојашевић Крстић - председник већа - судија појединац;
3. судија Тамара Савић - председник већа - судија појединац;
4. судија Бојан Вујачић - председник већа - судија појединац.;
5. судија Мишко радивојевић - председник већа - судија појединац.

 - Веће из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку -

 У Посебном одељењу Вишег суда у Нишу организовано је једно веће из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку ("Кв-По4", Ванрасправно, Ванпретресно веће):
1. судија Драгана Живадиновић - председник већа - судија известилац;
2. судија Бојан Вујачић - заменик председника већа - судија известилац;
3. судија Тамара Савић - члан већа - судија известилац;
4. судија Јелена Миладиновић - члан већа - судија известилац;
5. судија Мишко Радивојевић - члан већа - судија известилац.

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Руководилац Одељења судске праксе је судија Јелена Игњатовић Пејчић. Заменик руководиоца је судија Мира Стефанова.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року основано је са циљем убрзавања поступака и заштите права на правично суђење из члана 32. Устава Републике Србије и члана 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Одељење је организовано кроз рад на предметима у кривичној и грађанској материји.
Председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року је судија Нела Алексић.

 - Грађанска материја -

 У грађанској материји у ванпарничним предметима за заштиту права на суђење у разумном року ("Р4п", "Р4и", "Р4р", "Ржг") поступају:
1. судија Нела Алексић - судија појединац;
2. судија Мира Стефанова - судија појединац;
3. судија Катарина Тонић - судија појединац;
4. судија Иван Соколовић - судија појединац.

 - Кривична материја -

 У кривичној материји у ванпарничним предметима за заштиту права на суђење у разумном року ("Р4к", "Р4к-По4", "Ржк") поступају:
1. судија Бојан Вујачић - судија појединац;
2. судија Јелена Миладиновић - судија појединац; .