covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Судска одељења

У Вишем суд у Нишу постоје кривично и грађанско одељење, као и одељење судске праксе и припремно одељење.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

       Председник кривичног одељења је судија Мирко Драшковић.

       Као судија за претходни поступак поступа судија Томислав Трајковић.

       По првостепеним кривичним предметима поступају судије:

1.Небојша Жикић
2.Александар Теодосић
3.Јелена Павловић
4.Милица Грујић

 У предметима који се односе на малолетнике поступа судија Грозданка Јовановић.

 У већу за малолетнике поступају судије:

1.Зоран Крстић-председник већа
2.Небојша Жикић-члан већа
3.Снежана Милићевић-члан већа

У већу за потврђивање оптужнице поступају судије:

1.Зоран Крстић-председник већа
2.Мирко Драшковић-заменик председника већа-члан
3.саша Дујаковић-члан већа
4.Олгица Паповић-члан веећа.

У  ванрасправном већу поступају два већа:

I веће

1.Зоран Крстић.-председник већа
2.Небојша Жикић
3.Олгица Паповић
4.Милица Грујић

II веће

1.Сша Дујаковић
2.Мирко драшковић
3.Александар Теодосић
4.Јелена Павловић

 

 У другостепеним кривичним предметима поступају судије:

1.Зоран Крстић-председник већа
2.Мирко Драшковић-заменик председника већа
3.Саша Дјаковић-члан већа
4.Олгица Паповић-члан већа

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Председик грађанског одељења је судија Милена Јовановић.

У грађанској материји поступају три већа, тако да иста чине судије:

                        I веће
1.Милена Јовановић-председник већа
2.Стојадин Јоавновић-члан већа
3.Добрила Здравковић-члан већа

                        II  веће
4.Стојанка Вујошевић-председник већа
5.Миљан Петровић-члан већа
6.Марина Ђукић-члан већа

                        III веће
7.Јадранка Митровски-председник већа
8.Снежана Милићевић-члан већа
9.Невена Благојевић-члан већа

 

 У првостепеним  парничним предметима поступају судије: .Милена Јовановић, Марина Ђукић, .Јадранка Митровски,.Снежана Милићевић, Миљан Петровић, Стојанка Вујошевић, Добрила Здравковић и Невена Благојевић.

По захтевима за рехабилитацију поступају судије Стојанка Вујошевић, Миљан Петровић и Јадранка Митровски.

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За председника одељења судске праксе кривичног одељења одређује се судија Саша Дујаковић.

За председника одељења судске праксе грађанског одељења одређује се судија Марина Ђукић.

П Р И П Р Е М Н О   О Д Е Љ Е Њ Е

У оквиру суда организује се припремно одељење ради испитивања испуњености процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање о правним лековима, као и за обављање других послова , сходно чл.294.ЗПП и чл.16.Судског пословника. За надзорног судију овог одељења одређена је судија Милена Јовановић.

 

СЛУЖБА МЕЂУСОБНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Послове међусобне правне помоћи , који се односе на сарадњу са другим судовима и државним органима обавља Председник суда судија Зоран Крстић.

СЛУЖБА МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

У поступцима пружања међународне правне помоћи страним судовима, органима и међународним организацијама у кривичним и грађанским стварима (излазне замолнице) поступа Председник суда  судија Зорн Крстић.

НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ХАШКИХ КОНВЕНЦИЈА

Надзор над применом хашких конвенција и особа за контакт са Министарством правде Р Србије је заменик председника суда судија Саша Дујаковић. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНСОМ РОКУ

У предметима поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року поступаће све судије Вишег суда у Нишу осим председника суда судије Зорана Крстића.

Извод из годишњег распореда послова судија и судског особља у Вишем суду у Нишу за 2014.године и измена и допуна годишњег распореда послова судија и судског особља у Вишем суду у Нишу за 2014.годину)