covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Судска писарница

У Вишем суду  (други спрат Палате правде) писарница има два одељења:

- одељење кривичне писарнице(за првостепене и другостепене кривичне предмете, предмете одељења за претходни поступак и поступак према малолетницима)
 која се налази у канцеларији број 108  

- одељење грађанске писарнице (за првостепене и другостепене предмете и предмете по захтевима за рехабилитацију) која је смештена у канцеларији број 109

Пријем писмена врши се у канцеларији број 76.
У пријемној канцеларији врше се и послови отпрема, односно достављање писмена поштанској служби, распоређују се доставе, франкирају се и уводе у одговарајућу књигу.

Писарница са странкама ради сваког радног дана од  07:45 до 15:30 часова.

Управитељ судске  писарнице је Славица Маринковић, канцеларија бр.76 у Вишем суду,  на другом спрату Палате правде, тел.  018/504-176.

Запослени у писарници старају се да се са предметима послује правилно, уредно и правовремено, а нарочито да се одржавају сви прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом раду судији у предмету, а односи се на делокруг рада писарнице, да судијама на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку, или предузети неку другу радњу.
Запослени у писарницама дају обавештења на основу података из уписника и списа. Обавештења се односе само на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друге сличне податке.
Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука или о вероватном исходу спора. Обавештења о стању у списима даваће се, у границама прописа, само лицима овлашћеним да разгледају списе.
Странке и њихови пуномоћници могу у писарницама разгледати и преписивати списе али само под надзором запослених у писарницама.
Запослени одређен за пријем писмена непосредно од странке не сме одбити пријем писмена упућеног суду.
Сву пошту примљену у затвореним омотима отвара запослени у писарници који је одређен за пријем. Пошиљку поверљиве природе и пошту упућену Председнику запослени предаје лично Председнику, без отварања. Пошту, која према спољној ознаци на омоту садржи изјаву последње воље, или се односи на претходни поступак, отвара надлежни судија. Новчана писмена и друге вредносне пошиљке отварају се комисијски.
Писарница самостално:

  • констатује правноснажност и извршност одлуке,
  • оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству,
  • даје обавештења на основу података из уписника и списа,
  • сачињавају службене белешке о кратким и важним саопштењима и изјавама странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или када у њима није назначен дан доставе и слично,
  • прегледа службене листове у циљу утврђивања да ли су огласи у вези са појединим предметима објављени и ставља забелешку о томе ,
  • предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка после издате наредбе суда уредно и брзо наплате,
  • на захтев странке или трећих лица која учине вероватним свој правни интерес, и када је то прописима одређено, издаје се уверење о чињеницама о којима суд води службене евиденције. О садржају судских одлука, записника и других писмена у предмету, не издаје се уверење већ само препис тих писмена.

У оквиру писарнице обављају се и послови архивирања решених предмета.

Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет за архивирање.

Завршени предмети могу се држати у писарници (приручна архива) најдуже две године, а после овог рока заједно са одговарајућим уписницима и другим помоћним књигама предају се на чување архиви. Завршени предмети у претходној и текућој години стављају се, по правилу, у приручну архиву и држе у засебном орману у писарници, сређени по редним бројевима словног знака предмета, док се сви остали предмети предају и држе искључиво у архиви.
Период чувања архивираних предмета прописан је Судским пословником, а молба за разгледање и копирање архивираних списа предмета подноси се председнику суда.