covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Судска управа

Пословима Судске управе руководи председник суда Драгана Живадиновић.

Заменици председника суда су судија Бојан Вујачић и судија Небојша Жикић.

Административно-технички секретар суда - Драгана Симић

 

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у Нишу, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.
Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.


Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права које им по закону припадају.
Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе уз предходно прибављено мишљење председника Врховног касационог суда Србије.
Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.


Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, судским пословиком, а нарочито:

  • уређивање унутрашњег пословања у суду;
  • позивање и распоређивање судија поротника;
  • послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
  • разматрање притужби и представки;
  • вођење статистике и израда извештаја;
  • извршење кривичних и прекршајних санкција;
  • финансијско и материјално пословање суда;
  • овера исправа намењених употреби у иностранству;
  • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду;
  • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње организацију и радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи у суду;
  • послови у вези са стручним усавршавањем судија и судског особља;
  • послови управљања судском зградом и непокретностима који се додељује суду на коришћење;
  • послови око наплате судских такси;
  • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Опис послова секретара суда:


Помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, учествује у изради нацрта Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Суду и других аката, прима странке, прима захтеве за изузеће судија, израђује одлуке по поднетим захтевима, врши надзор над персоналном евиденцијом запослених и пословима који се односе на рад и радне односе, припрема предмете на које се односе притужбе странака, реферише стање у списима предмета председнику суда и припрема нацрте одговора, врши писмену кореспонденцију са другим државним органима, руководи Бибилиотеком Суда, организује рад судског особља и обавља друге послове по налогу председника суда.

Опис послова административно-техничког секретара суда:


Прима и распоређује писмена упућена председнику, по прибављеном овлашћењу упознаје се са садржином писмена, заводи их у уписник судске управе и износи у рад;
- сву решену и обрађену пошту разводи кроз уписнике и шаље судским одељењима, односно експедицији, евидентирајући то у књизи експедиције;
- води уписнике поверљиве и строго поверљиве поште по одобрењу председника Суда, обрађује ту пошту, архивира је и посебно чува;
- води писмену евиденцију о писменим и усменим притужбама странака за Суд и основне судове, води евиденцију радних састанака председника Суда, односно заменика председника Суда, сређује и води евиденцију материјала председника Суда после завршених састанака, односно после достављених информација и извештаја;
- евидентира пријављивање странака код председника односно заменика председника суда и посредује код успостављање телефонских веза уз давање потребних обавештења, прима и преноси поруке евидентиране у секретарској агенди;
- води евиденцију службених излазака радника по путном налогу, ангажује возила и води евиденцију о коришћењу возила за потребе председника Суда, заменика председника Суда и осталих радника, а по налогу председника Суда;
- даје краћа обавештења странкама о конкретним предметима по овлашћењу председника, односно заменика председника Суда, уз претходно прибављање извештаја о стању поступка;
- обавља и друге послове по налогу председника и заменика председника суда.