covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Начело јавности

Судски поступак је начелно јаван, што подразумева право свих грађана старијих од 16 година да присуствују процесним радњама које се предузимају у судском поступку и њихово право да буду информисани о току и резултату судског поступка.

Након подизања оптужнице и њеног потврђивања, начело јавности суђења се доследно остварује, јер је главни претрес по правилу јаван. То подразумева право свих лица старијих од 16 година да присуствују главном претресу у кривичном поступку, као и приликом изрицања пресуде, јер се и пресуда јавно објављује. Изузеци постоје дакле само уколико је јавност са главног претреса у конкретној ствари  искључена, када се кривични поступак води према малолетницима, јер је из тог поступка јавност увек искључена, а изузетак је и припремно рочиште у кривичним стварима.  

У грађанском (парничном) поступку такође је законом изричито прописан принцип јавности главне расправе, што подразумева право лица старијих од 16 година да присуствују и прате судску расправу, а што је у пракси често ограничено због недовољног капацитета судских просторија. Изузетак су поједине врсте парничних поступака у којима је законом искључена јавност: брачни спорови; спорови из односа родитеља и деце.

Суд може искључити јавност са главне расправе у парничном поступку или јавност са главног претреса у кривичном поступку, из разлога који су законом прописани (интерес чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда или разлози морала итд). Када  одлучи да искључи јавност, суд мора одлуку о томе донети у форми образложеног решења, које се јавно објављује, и тада расправи или претресу могу да присуствују само странке и, по дозволи суда, службена лица и научни радници који су обавезни да чувају као тајну све што су сазнали на расправи или претресу.

Судска одлука се увек јавно објављује, чак и  ако је јавност са главног претреса или главне расправе била искључена.
Поступак по жалби никада нема обележја јавности, јер другостепени суд одлучује о жалби на нејавној седници, изузев када другостепени суд отвара расправу или главни претрес, којима грађани могу присуствовати.