covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Упутство за новинаре

ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ У ЗГРАДИ СУДА

-ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ НОВИНАРИМА--

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, као и јавно приказивање, може се обавити уз претходно прибављено писмено одобрење Председника суда.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, ван тока судског поступка, одобравају Председник Вишег суда у  Нишу  који управља зградом Палате правде, као и председник Основног суда у Нишу.

Захтев за снимање и фотографисање у згради суда (акредитацију) представници средстава јавног информисања могу поднети у писаној форми непосредно председнику Вишег суда или председнику Основног суда у Нишу. Уколико се молба за фотографисање и снимање поднесе председнику Основног суда, исти ће по службеној дужности захтев доставити на одобрење председнику Вишег суда.

Захтев за фотографисање и снимање у просторијама Основног суда у Нишу може се поднети предајом захтева у канцеларији за пријем , преко факса,  као и електронским путем на адресу uprava@ni.vi.sud.rs.

Захтев за фотографисање и снимање (акредитацију) неопходно је поднети благовремено, најкасније дан пре захтеваног фотографисања и снимања .

Из практичних разлога и ради благовременог поступања по поднетој молби за снимање и фотографисање (акредитацији), пожељно је да представници средстава јавног информисања о поднетој молби обавесте портпарола суда.

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштимау циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван случајева одређених Законика о кривичном поступку обавља се по одобрењу председника Врховног касационог суда, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака.

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Лица која присуствују главној расправи, односно главном претресу, не смеју носити оружје нити опасно оруђе, што се не односи на службена лица - чуваре лица која учествују у поступку.