covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Признање стране судске одлуке

Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља ("Сл. лист СФРЈ", бр. 43/82 и 72/82 - испр., "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС", бр. 46/2006 - др. закон) као и у билатералним уговорима који регулишу ову материју, прописана је надлежност и поступак за признање и извршење страних одлука. Страна судска одлука изједначује се са одлуком суда Републике Србије и производи правно дејство у Републици Србији, само ако је призна суд Републике Србије.

За признање страних судских одлука у Републици Србији надлежни су Виши судови и Привредни судови, у зависности од материје, а чланом 92. Закона, као један од услова за признање, прописана је узајамност.

У складу са Законом, постојање узајамности у погледу признања стране судске одлуке се претпоставља, док се супротно не докаже, а у случају сумње у постојање те узајамности, објашњење даје министарство надлежно за послове правосуђа на следећем линку:

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/3580/priznanje-i-izvrsenje-stranih-sudskih-odluka.php

Захтев за признање стране судске одлуке
пдф 

ПРЕДЛАГАЧ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ У ДВА ПРИМЕРКА, ПОПУЊЕН СА СВИМ ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА И СА СЛЕДЕЋИМ ОБАВЕЗНИМ ПРИЛОЗИМА:

1) Један примерак оригинала стране судске одлуке и два примерка фотокопије стране судске одлуке чије се признање тражи;

-страном судском одлуком сматра се и поравнање закључено пред судом,

-страном судском одлуком сматра се и одлука другог органа која је у држави у којој је донесена изједначена са судском одлуком, односно судским поравнањем ако се њиме регулишу статусни, породични и имовински односи, односно други материјално-правни односи са међународним елементом.

2) Потврда надлежног страног суда, односно другог органа о правноснажности стране судске одлуке по праву државе у којој је донесена;
3) Оригинал превода стране судске одлуке или одлуке другог органа чије се признање тражи, а која је изједначена са страном судском одлуком, сачињеног од стране судског тумача за подручје Вишег суда у Нишу са два примерка фотокопије превода одлуке;
4) Уверење о држављанству подносиоца захтева;
5) Извод из матичне књиге рођених или фотокопија личне карте/пасоша са податком о месту рођења предлагача;
6) Пуномоћје за пријем писмена, уколико предлагач има пребивалиште или боравиште у иностранству.

НАПОМЕНА:

Чланом 1. Закона о судским таксама ("Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018) прописано је да у поступку пред судовима плаћају се судске таксе по одредбама овог закона и Таксене тарифе која је његов саставни део. Тарифни број 1. под тачком (6) обавезује таксеног обвезника да се за предлог да се призна одлука страног суда и за жалбу против решења по предлогу плаћа се такса у износу од 1.900 динара пред судом опште надлежности. Тарифни број 2. под тачком (7) обавезује таксеног обвезника да се за решење о предлогу за признање и извршење одлуке иностраног суда или арбитраже плаћа се такса од 1.900 динара пред судом опште надлежност.

Члан 6. Закона о судским таксама ("Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018) предвиђа да се таксе предвиђене Таксеном тарифом плаћају у судским таксеним маркама(у ком случају је потребно да се таксене марке приложе уз захтев) или у готовом новцу на рачун примаоца.

Приликом попуњавања уплатнице позив на број представља број предмета. Уколико се уплатница предаје приликом подношења захтева колону са позивом на број не попуњавате.

Пример налога за уплату
jpg