covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Стратегија увођења система финансијског управљања и контроле

На основу чл. 81 Закона о буџетском систему РС („Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16), Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о  систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 99/11 и 106/103) и Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у РС ( „Сл.гласник РС“ број  61/09 и  23/13), након предлога Радне групе за ФУК Вишег суда у Нишу, в.ф. председника Вишег суда у Нишу усваја

СТРАТЕГИЈУ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ