covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Саопштење за јавност и медије

Виши суд у Нишу дана 12.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 169/2022 од 11.04.2022. године на основу члана 333. став 2. Законика о кривичном поступку усвојен је захтев Вишег јавног тужилаштва у Нишу и продужен је рок за отклањање недостатака у оптужници Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године за још 30 (тридесет) дана.

Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.

Распоред заказаних суђења

Распоред суђења у Вишем суду у Нишу за период од 16.05. до  20.04.2022. године можете погледати овде.

Саопштење за јавност и медије

Због исказаног интересовања јавности о статусу предмета формираног поводом лишења живота оштећених Горана Ђокића, Гордане Ђокић и Лидије Ђокић из Алексинца, Виши суд у Нишу дана 07.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Више јавно тужилаштво у Нишу подигло је оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године против окривљених Г.Џ. и С.Џ, обојице из Моравца, општина Алексинац.

Окривљеном Г.Џ. ставља се на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114. став 1. тачка 11. Кривичног законика у стицају са кривичним делима недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

Окривљеном С.Џ. оптужницом је стављено на терет извршења кривичног дела тешко убиство у помагању из члана 114. став 1. тачка 11. у вези са чланом 35. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

            Веће Вишег суда у Нишу је решењем Кв 169/2022 од 07.04.2022. године у стадијуму формалног испитивања оптужног акта вратило оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године ради отклањања недостатака у смислу члана 333. Законика о кривичном поступку.

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 170/2022 од 07.04.2022. године продужен је притвор окривљенима Г.Џ. и С.Џ, обојици из Моравца, општина Алексинац, из разлога прописаних чланом 211. став 1. тачка 4. Законика о кривичном поступку за још 30 (тридесет) дана тако да по том решењу може трајати најдуже до 06.05.2022. године.

            Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.

Саопштење за јавност и медије

            С обзиром на исказано интересовање јавности о статусу предмета формираног поводом догађаја испред кафића „Локо“ у Нишу, улица Кеј Кола српских сестара ББ дана 24.08.2017. године, током кога је једна особа лишена живота, Виши суд у Нишу дана 04.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Пред Вишим судом у Нишу окончан је кривични поступак против окривљеног П.Т. из Београда. Окривљени П.Т. је оглашен кривим због учињеног кривичног дела убиства из члана 113. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика.

Пресудом овог суда осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година коју ће издржати у заводу за извршење кривичних санкција. У ову казну ће се урачунати и време проведено у екстрадиционом притвору у Савезној Републици Немачкој и притвору у Републици Србији.

            Окривљени и јавни тужилац против ове пресуде имају право жалбе у року од 15 (петнаест) дана овом суду за Апелациони суд у Нишу.

Решење о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Вишем суду у Нишу

На основу члана 81. Закона о буџетском систему РС („Сл.гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 10., 11., 12. и 13. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС” бр.89/2019) и на основу члана 6. став 3. и члана 7. Судског пословника („Сл.гласник РС” бр.110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016 и 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 и 93/2019), председник Вишег суда у Нишу Драгана Живадиновић, доноси

РЕШЕЊЕ

o измени Решења о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Вишем суду у Нишу и именовању руководиоца Радном групом

Текст Решења можете погледати ОВДЕ.

ОГЛАС о постављању привременог заступника

ВИШИ СУД У НИШУ, судија Ана Лукић Видојковић, као судија појединац, у парничном поступку по тужби тужиоца Борислава Јовановића из Параћина, Мајора Марка 48, ЈМБГ 040199972326, чији је пуномоћник адвокат Анђела Васић из Београда, Војвода Миленка 1, против туженог Александра Миљковића са пријављеним пребивалиштем у Нишу, Требињска 33, ЈМБГ 1811983730037, ради утврђења раскида споразума и исплате, вредност предмета спора 55.000,00 евра, донео је дана 02.09.2020. године, решење којим је поставио туженом Александру Миљковићу привременог заступника адвоката Снежану Ђорђевић Топличевић из Ниша, Наде Томић 4, на основу члана 81 став 2 тачка 4 Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011, 49/2013 - одлука Уставног суда, 74/2013 - одлука Уставног суда, 55/2014, 87/2018 и 18/2020), јер је стварно пребивалиште и боравиште туженог непознато, тужени нема пуномоћника, а привремени заступник ће предузимати све парничне радње у поступку, све док се тужени Александар Миљковић илињегов пуномоћник, не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

                                   

                                                                                                                       СУДИЈА

                                                                                                            Ана Лукић Видојковић

           

 

Превентивне мере за спречавање ширења болести Covid 19План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19
 
 пдф пдф доцументУпутство за одржавање хигијене просторија и дезинфекције у Вишем суду у Нишу
  пдф пдф доцумент

Правила понашања

На основу одредбе чл. 52. Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др.закон, 78/2011- др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015- др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - одлука УС), чл. 7. и чл. 8. Судског пословника (Сл. Гласник РС“, бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104,2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 43/2019 и 93/2019), Закључка Високог савета судства бр. 021-05-46/2020-01 од 07.05.2020. године, председник Вишег суда у Нишу, доноси

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У ЗГРАДИ ВИШЕГ СУДА У НИШУ РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ У ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ВИШЕГ И ОСНОВНОГ СУДА У НИШУ СА ГРАДОМ НИШОМ И ЈКП МЕДИЈАНОМ НИШ

Виши и Основни суд у Нишу су дана 30.09.2019. године, у Градској кући потписали Протокол о сарадњи о решавању спорова медијацијом, са Градом Нишом, ради решавања спорова медијацијом по тужбама грађана за накнаду штете због уједа паса луталица и накнаду за фактичко експроприсано земљиште, као и са ЈКП Медијаном Ниш, ради решавања спорова медијацијом по тужбама грађана за накнаду штете због уједа паса луталица.

Потписани протоколи немају обавезујући карактер, али дају могућност странама у спору да покушају да спор реше путем медијације, у предметима у којима тужени Град Ниш или ЈКП Медијана не оспоравају основаност тужбеног захтева. Циљ закључења ових протокола јесте брже и ефикасније решавање спора, а што за последицу има и велику уштеду трошкова и што представља основни бенефит како за грађане, тако и за Град Ниш и ЈКП Медијану.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ПРЕУЗЕЛО ВОЈНИ КОМПЛЕКС „ФИЛИП КЉАЈИЋ“

У складу са Закључком Владе Републике Србије од 4.7.2019 године, којим је као корисник војног компекса са објектима „Филип Кљајић“  у Нишу, уместо Министарства одбране Републике Србије, одређено Министарство правде Републике Србије, дана 24.09.2019. године извршена је примопредаја објеката. Ради се окомплексу објеката укупне површине преко 11.000 м2, са земљиштем површине 3 хектара и 20 ари. Након адаптације и реконструкције  ових објеката у њима ће бити смештени правосудни органи са подручја Ниша. На тај начин ће бити решени смештајни проблеми правосудних органа са седиштем у Нишу.

Медијација као модел успешног решавања судских предмета кроз Инфо службу Вишег и Основног суда у Нишу

 Инфо служба за подршку алтернативном начину решавања спорова Вишег и Основног суда у Нишу, је од оснивања новембра месеца 2017.године, постигла значајне резултате и то укупно 317 решених предмета са позитивним исходом, од чега је само 199 предмета решено у 2019.години.

Медијацијом су решени предмети стари 13 и 9 година, један предмет у фази жалбеног поступка, као и бројни предмети грађанске, извршне и кривичне материје.

Закључена су и три Протокола о сарадњи са јавним предузећима, као и Протокол о сарадњи са Адвокатском комором Ниша.

Грађани Ниша су препознали свој интерес да спорове реше у поступку медијације, који је хитан, добровољан и поверљив, а у односу на судски поступак- мање формалан и економичан.

Посебно истичемо да су постигнути резултати настали искључиво на основу личног залагања и то сопственим средствима уз изузетну подршку председника суда, као и тимског рада и великог ентузијазма судија и судијских помоћника.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-155.

Mедијацијом решен спор који се водио поводом накнаде нематеријалне штете за ујед пса луталице

У Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорова, још једном је доказано да је медијација успешан метод за решавање најразличитијих спорова, по различитим правним основима.

Тужилац је Основном суду у Нишу поднео тужбу против туженог Града Ниша, ради накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице, па су странке, пре одржавања првог рочишта за главну расправу, на првој сесији медијације, успеле да дођу до договора, уз помоћ медијатора-судије Вишег суда у Нишу Сузане Стаменковић.

Спор је решен на тај начин што се Град Ниш обавезао да тужиоцу у року од 15 дана исплати договорену суму.

Постигнут је и договор у вези надокнaде трошкова поступка, а што је све  допринело ефикасности и укупном смањењу трошкова.

Ово је још један од доказа да мирно решавање спорова значајно доприноси растерећењу судова као ефикасном решавању спорова.

Служба за медијацију-подршку алтернативном решавању спорова налази се у згради суда, канцеларија бр. 289, а све неопходне информације могу се добити путем телефона 018/504-031.

Потписан Протокол о сарадњи у примени медијације између Вишег и Основног суда у Нишу и Адвокатске коморе Ниш

Протокол о сарадњи у примени медијације између Вишег и Основног суда у Нишу и Адвокатске коморе Ниш, потписали су дана 21.05.2019.године, председник Вишег суда у Нишу Зоран Крстић, председник Основног суда у Нишу Горан Спасић и председник Адвокатске коморе Ниш Гордан Пантић.

Slika1 Slika1

Свечаној седници потписивања протокола, присуствовали су: министарка правде Нела Кубуровић, проф.др.Невена Петрушић, директор Правосудне академије Ненад Вујић, председник адвокатске коморе Србије Виктор Гостиљац, декан Правног факултета у Нишу проф. др Горан Обрадовић, начелник Градске управе Ниша Љубиша Јањић, представници правобранилаштва, медијатори, као и многи истакнути адвокати и судије.

Slika1

Циљ потписивања протокола је унапређење медијације, имајући у виду да већа примена медијације значи смањење броја предмета у судовима, смањење прилива, те растерећење судова, како би се сви ресурси усмерили на предмете који нису медијабилни.Том приликом министарка правде Нела Кубуровић је похвалила Виши и Основни суд у Нишу, који су први проактивно кренули у промовисање медијације, потписали протоколе и са комуналним предузећима и дали добар пример осталим судовима широм Србије на који начин медијација може да се примени. Министарка је истакла и да је у Нишу забележен први случај решавања радног спора путем медијације, тако да то показује да медијација може бити и те како успешна, смањује судске трошкове и много је јефтинија од судског поступка.

Председник Адвокатске коморе Ниш Гордан Пантић је нагласио да је циљ потписивања протокола подршка медијацији од стране адвоката.

Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

Инфо служба за подршку алтернативном начину решавања спорова

Закључен протокол о сарадњи са ЈКП "Наиссус"

Дана 10.05.2019. године, у Вишем суду у Нишу, закључен је Протокол о сарадњи у примени медијације као алтернативног начина решавања спорова, које ЈКП "Наиссус" има са корисницима својих услуга и то између Вишег суда у Нишу и Основног суда у Нишу са Јавно комуналним предузећем "Наиссус'' Ниш.

Циљ потписивања Протокола је реализација обостраних интереса, односно, смањење непотребних трошкова парничног поступка као и повећање ефикасности поступка. Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

Инфо служба за подршку алтернативном начину решавања спорова

Судији Вишег суда у Нишу Милени Јовановић је престала судијска функција услед навршења радног века

Дана 06.05.2019. године је престала судијска функција судији Вишег суда у Нишу Милени Јовановић због навршења радног века. Судија Милена Јовановић је цео свој радни век провела радећи у правосуђу. У својству приправника радни однос је засновала у Општинском суду у Новој Вароши 01.11.1979.године. За судију Општинског суда у Новој Вароши изабрана је 22.06.1981. године, за судију Општинског суда у Нишу изабрана је 01.11.1995. године, а за судију Вишег суда у Нишу изабрана је 17.12.2009. године. У Вишем суду у Нишу је била председник Грађанског одељења и председник другостепеног већа. Посао судије у Вишем суду је обављала с љубављу, предано и посвећено до последњег дана.