covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

Саопштење за јавност и медије

Виши суд у Нишу дана 12.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 169/2022 од 11.04.2022. године на основу члана 333. став 2. Законика о кривичном поступку усвојен је захтев Вишег јавног тужилаштва у Нишу и продужен је рок за отклањање недостатака у оптужници Вишег јавног тужилаштва у Нишу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године за још 30 (тридесет) дана.

Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.

Распоред заказаних суђења

Распоред суђења у Вишем суду у Нишу за период од 16.05. до  20.04.2022. године можете погледати овде.

Саопштење за јавност и медије

Због исказаног интересовања јавности о статусу предмета формираног поводом лишења живота оштећених Горана Ђокића, Гордане Ђокић и Лидије Ђокић из Алексинца, Виши суд у Нишу дана 07.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Више јавно тужилаштво у Нишу подигло је оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године против окривљених Г.Џ. и С.Џ, обојице из Моравца, општина Алексинац.

Окривљеном Г.Џ. ставља се на терет извршење кривичног дела тешко убиство из члана 114. став 1. тачка 11. Кривичног законика у стицају са кривичним делима недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика и недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

Окривљеном С.Џ. оптужницом је стављено на терет извршења кривичног дела тешко убиство у помагању из члана 114. став 1. тачка 11. у вези са чланом 35. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика.

            Веће Вишег суда у Нишу је решењем Кв 169/2022 од 07.04.2022. године у стадијуму формалног испитивања оптужног акта вратило оптужницу 8КТ 141/21 од 06.04.2022. године ради отклањања недостатака у смислу члана 333. Законика о кривичном поступку.

Решењем већа Вишег суда у Нишу Кв 170/2022 од 07.04.2022. године продужен је притвор окривљенима Г.Џ. и С.Џ, обојици из Моравца, општина Алексинац, из разлога прописаних чланом 211. став 1. тачка 4. Законика о кривичном поступку за још 30 (тридесет) дана тако да по том решењу може трајати најдуже до 06.05.2022. године.

            Виши суд у Нишу ће и надаље благовремено обавештавати јавност о овом предмету. У том смислу подсећамо медије на обавезе из члана 3. став 2. Законика о кривичном поступку и члана 73. Закона о јавном информисању и медијима.

Саопштење за јавност и медије

            С обзиром на исказано интересовање јавности о статусу предмета формираног поводом догађаја испред кафића „Локо“ у Нишу, улица Кеј Кола српских сестара ББ дана 24.08.2017. године, током кога је једна особа лишена живота, Виши суд у Нишу дана 04.04.2022. године, на основу члана 58. Судског пословника, издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ

Пред Вишим судом у Нишу окончан је кривични поступак против окривљеног П.Т. из Београда. Окривљени П.Т. је оглашен кривим због учињеног кривичног дела убиства из члана 113. Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика.

Пресудом овог суда осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година коју ће издржати у заводу за извршење кривичних санкција. У ову казну ће се урачунати и време проведено у екстрадиционом притвору у Савезној Републици Немачкој и притвору у Републици Србији.

            Окривљени и јавни тужилац против ове пресуде имају право жалбе у року од 15 (петнаест) дана овом суду за Апелациони суд у Нишу.

Решење о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Вишем суду у Нишу

На основу члана 81. Закона о буџетском систему РС („Сл.гласник РС” бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 10., 11., 12. и 13. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС” бр.89/2019) и на основу члана 6. став 3. и члана 7. Судског пословника („Сл.гласник РС” бр.110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016 и 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 и 93/2019), председник Вишег суда у Нишу Драгана Живадиновић, доноси

РЕШЕЊЕ

o измени Решења о образовању Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Вишем суду у Нишу и именовању руководиоца Радном групом

Текст Решења можете погледати ОВДЕ.

ОГЛАС о постављању привременог заступника

ВИШИ СУД У НИШУ, судија Ана Лукић Видојковић, као судија појединац, у парничном поступку по тужби тужиоца Борислава Јовановића из Параћина, Мајора Марка 48, ЈМБГ 040199972326, чији је пуномоћник адвокат Анђела Васић из Београда, Војвода Миленка 1, против туженог Александра Миљковића са пријављеним пребивалиштем у Нишу, Требињска 33, ЈМБГ 1811983730037, ради утврђења раскида споразума и исплате, вредност предмета спора 55.000,00 евра, донео је дана 02.09.2020. године, решење којим је поставио туженом Александру Миљковићу привременог заступника адвоката Снежану Ђорђевић Топличевић из Ниша, Наде Томић 4, на основу члана 81 став 2 тачка 4 Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011, 49/2013 - одлука Уставног суда, 74/2013 - одлука Уставног суда, 55/2014, 87/2018 и 18/2020), јер је стварно пребивалиште и боравиште туженог непознато, тужени нема пуномоћника, а привремени заступник ће предузимати све парничне радње у поступку, све док се тужени Александар Миљковић илињегов пуномоћник, не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

                                   

                                                                                                                       СУДИЈА

                                                                                                            Ана Лукић Видојковић