covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Priznanje strane sudske odluke

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

ОГЛАС о постављању привременог заступника

ВИШИ СУД У НИШУ, судија Ана Лукић Видојковић, као судија појединац, у парничном поступку по тужби тужиоца Борислава Јовановића из Параћина, Мајора Марка 48, ЈМБГ 040199972326, чији је пуномоћник адвокат Анђела Васић из Београда, Војвода Миленка 1, против туженог Александра Миљковића са пријављеним пребивалиштем у Нишу, Требињска 33, ЈМБГ 1811983730037, ради утврђења раскида споразума и исплате, вредност предмета спора 55.000,00 евра, донео је дана 02.09.2020. године, решење којим је поставио туженом Александру Миљковићу привременог заступника адвоката Снежану Ђорђевић Топличевић из Ниша, Наде Томић 4, на основу члана 81 став 2 тачка 4 Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011, 49/2013 - одлука Уставног суда, 74/2013 - одлука Уставног суда, 55/2014, 87/2018 и 18/2020), јер је стварно пребивалиште и боравиште туженог непознато, тужени нема пуномоћника, а привремени заступник ће предузимати све парничне радње у поступку, све док се тужени Александар Миљковић илињегов пуномоћник, не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

                                   

                                                                                                                       СУДИЈА

                                                                                                            Ана Лукић Видојковић