covid

informator

iskljucinasilje

Javne nabavke

iskljucinasilje

Корисни линкови

Ток предмета
 
Osnovni sud Niš
Основни суд у Нишу
Ministarstvo Pravde
Министартсво правде
Drustvo Sudija
Друштво судија
Vrhovni kasacioni sud Srbije
Врховни касациони суд
Sudski Vestaci Nis
Удружење вештака Ниш
Više javno tužilaštvo
Више јавно тужилаштво
Osnovno javno tužilaštvo
Основно јавно тужилаштво

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У НИШУ

Поштовани,

Члан 13. Правилника о сталним судским тумачима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2010 и 80/2016) прописује да је преводилац дужан да води Дневник извршених превода и овера који садржи следеће податке:

1) редни број уписа;

2) датум пријема исправе или другог писмена ради превођења;

3) број и датум акта суда или другог државног органа или организације на чији захтев се врши превођење, односно лично име, адресу и матични број подносиоца исправе;

4) предмет превода (кратка ознака садржине исправе, са назнаком да ли се превод има употребити у земљи или иностранству);

5) износ наплаћене награде и трошкова за превод;

6) потврду подносиоца о пријему писмена и превода са датумом пријема;

7) напомену.

Дневник извршених превода и овера прошивен је јемствеником и оверен печатом и потписом председника вишег суда.

С обзиром да члан 7. истог правилника прописује да преводилац након постављења пред председником вишег суда на чијем подручју има пребивалиште полаже заклетву,  председнику тог суда се подноси дневник извршених превода и овера на потпис.

Обавеза да наведени дневник буде прошивен и оверен печатом и потписом председника вишег суда задржана је као и у раније важећем Правилнику, због спречавања злоупотребе додавањем или уклањањем одређеног броја листова.

С обзиром да послови везани за сталне судске вештаке и тумаче представљају послове судске управе, којом руководи председник, председник вишег суда је дужан да овери Дневник извршених превода, тј. поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника и председницима одељења.

Струковно удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије се обратило Министарству правде са молбом да се релевантни подаци учине транспарентнијим, с обзиром да је уочено да велики број преводиоца не зна коме да се обрати и не врши ову дужност у складу са Правилником. Стога оверу Дневника извршених превода и овера можете извршити у канцеларији број 107 у Вишем суду у Нишу, сваког радног дана почев од 07.30-15.30. часова.

Унапред хвала,