Контакт са Вишим судом

Просторије Вишег суда у Нишу се налазе у згради Палате Правде, у ул.Вожда Карађорђа бр.23, 18105 Ниш,  на II и III спрату зграде.

Матични број: 17772988

ПИБ:  106399334
Шифра делатности:  8423

Жиро рачун Вишег суда у Нишу:  840-1620-21

Рачун такси: 840-29596845-95

Рачун новчаних казни, паушала и за трошкове кривичног поступка:   840-29570845-10

Рачун депозита:   840-250802-54

 в.ф. Председника суда
 судија Томислав Трајковић

 

 Први заменик председника суда
 судија Бојан Вујачић

 

 Други заменик председника суда
 судија Јелена Павловић

 

 Руководилац Одељења судске праксе

судија Јелена Игњатовић Пејчић

  Председник грађанског одељења овог суда

судија Јелена Игњатовић Пејчић

  Председник кривичног одељења овог суда

 судија Тамара Савић

Председник Посебног одељења за сузбијање корупције

 судија Тамара Савић

Портпарол суда

судија  Мишко Радивојевић

 

 Лице за заштиту података о личности

судија Небојша Жикић - тел. 018/504-296

 

 

 Секретар судa
 
Шеф службе за кадровске и административно персоналне послове

 Драгана Симић

 Управитељ судске писарнице

 Славица Маринковић

 Шеф рачуноводства

 Габријела Јорданов

 
 
РАДНО ВРЕМЕ:
Суда: од 07:30 до 15:30

Рад са странкама од 07,45 до 15,30

Писарнице:
кривична се налази у седишту суда у канцеларији бр .108
парнична писарница се налази у седишту суда у канцеларији бр.109

Kанцеларија за пријем писмена: од 07:45 – 15:30
( налази се у згради Палате правде, на другом спрату, канцеларија бр. 76 )

 Контакт телефони:

Судска управа/ факс: 018/527-678

 Кривична писарница: 018/504-208

 Парнична писарница: 018/504-209

 Управитељ писарнице: 018/504-176

 Кадровска служба: 018/504-204

 

e-mail адресаuprava@ni.vi.sud.rs