Акти суда

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ

На основу одредби чл. 16. Закона о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“ број 128/14) и на основу Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених ( „Сл.гласник РС“ број 49/2015) председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, доноси

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ

Целокупни текст правилника Величина: 0.93 MB

ПРАВИЛНИК О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ (АНОНИМИЗАЦИЈИ) ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА

На основу одредби чл. 52 Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“ број 116/108, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15 и 106/15) и чл. 7 Судског пословника ( „Сл.гласник РС“ број 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15 и 113/15) председник Вишег суда у Нишу, Зоран Крстић, доноси

ПРАВИЛНИК О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ (АНОНИМИЗАЦИЈИ) ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА

Целокупни текст правилника Величина: 0.83 MB

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА, ПРИМАЊУ ПОКЛОНА И РЕГУЛИСАЊУ ЕТИКЕ И ЛИЧНОГ ИНТЕГРИТЕТА У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ

На основу члана 52. ст. 1. и 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11,78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16 и 108/16), члана 6. Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда („Службени гласник РС“, бр.37/10, 51/14, 41/16 и 62/16), чл. 39- 42. 3акона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11, 67/13, 112/13 и 8/15) члана 3. став 4. Закона о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 32/14, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), тачке 4.5. Етичког кодекса Високог савета судства („Службени гласник РС“, број 26/16) и члана 25. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), ВФ председника Вишег суда у Нишу Зоран Крстић доноси

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА, ПРИМАЊУ ПОКЛОНА И РЕГУЛИСАЊУ ЕТИКЕ И ЛИЧНОГ ИНТЕГРИТЕТА У ВИШЕМ СУДУ У НИШУ

Целокупни текст правилника Величина: 1.26 MB

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о безбедности и здрављу на раду Вишег суда у Нишу Величина: 0.22 MB

Акт о безбедности ИКТ система

Акт о безбедности ИКТ система Вишег суда у Нишу Величина: 1.1 MB