Информатор о раду

ВИШИ СУД У НИШУ

у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" бр. 68/2010) и чланом 61 Судског пословника ("Службени гласник РС" бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016 и 77/2016) објављује

ИНФОРМАТОР
О РАДУ ВИШЕГ СУДА У НИШУ
ЗА 2022. ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР о раду Вишег суда у Нишу представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању Вишег суда у Нишу, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Вишег суда у Нишу.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорно лице је Драгана Живадиновић, председник суда. Информације садржане у информатору биће редовно ажуриране уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа.

Информатор о раду за 2022 годину Величина: 0.71 MB