Медијација

На основу чл. 9. ст.2. Закона о посредовању у решавању спорова и чл. 101. ст.2. Судског пословника Виши суд у Нишу формирао је Инфо службу за подршку алтернативном решавању спорова, чији је превасходни циљ унапређење поступка медијације.

Медијација је поступак мирног вансудског решавања спорног односа, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника (медијатора) који као треће неутрално и непристрасно лице помаже у преговорима чији је циљ постизање заједничког прихватљивог споразума о решавању сукоба или спора.

Поступак медијације је хитан, добровољан, поверљив, флексибилан и економичан.

Путем медијације, заинтересована лица могу свој спор решити вансудским путем, са уштедом времена и трошкова, а сам поступак је могуће спровести у згради суда. Стране су слободне да саме изаберу медијатора са листе јединственог регистра посредника, а у складу са одредбом чл. 29. Закона о посредовању у решавању спорова, посредници могу обављати медијацију без накнаде.

Кроз рад службе, обезбедићемо неопходне услове за спровођење овог поступка. У сарадњи са судијом и судијским помоћником распоређеним на овим пословима, странке ће бити у могућности да закључе споразум о приступању посредовању, да слободно и равноправно изаберу медијатора са листе јединственог регистра посредника коју смо припремили и да свој спор реше уз значајну уштеду времена и трошкова.

Све додатне информације које Вас интересују можете добити у згради суда сваког радног дана у периоду од 08-15 часова, као и путем контакта:

Јелена Тасић - судијски помоћник
Е-маил: jelena.tasic@ni.os.sud.rs
Телефон: 018/504-269

Најчешћа питања у вези медијације Величина: 0.05 MB